Regulamin

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus”

Kraków, 27-29 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU

I

1. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” przy współpracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, odbędzie się w okresie 27-29 kwietnia 2022 r..

2. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie oraz w osobnych kategoriach online, w pięciu grupach wiekowych.

II

1. Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:

I grupa – urodzeni po 2012

II grupa – urodzeni w latach 2010 – 2012

III grupa – urodzeni w latach 2007 – 2009

IV grupa – urodzeni w latach 2004 – 2006

V grupa – bez limitu wieku

2. Ze względu na rozwijającą się kolejną falę zachorowań wirusa SARS-CoV-2, Konkurs zorganizowany zostanie także w formule online – niezależnie od przesłuchań na żywo. Kategorie online występują dla wszystkich grup wiekowych. Są one przeznaczone wyłącznie dla uczestników zagranicznych, po to by umożliwić im uczestnictwo w przypadku ograniczeń komunikacyjnych na świecie.

3. Nagranie powinno zostać opublikowane na portalu YouTube.

4. Montaż audio jest zabroniony.

5. Utwory mogą być zarejestrowane osobno.

6. Kadr powinien przedstawiać sylwetkę kandydata oraz klawiaturę fortepianu.

7. Linki do nagrań powinny zostać wysłane razem z resztą wymaganych dokumentów na adres e-mail konkursu: chopinpluskrakow@gmail.com

III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.chopinpluskrakow.pl) należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2022 r. na adres mailowy konkursu: chopinpluskrakow@gmail.com

2. Do zgłoszenia należy dołączyć skany następujących dokumentów:

a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia

b) krótką notę biograficzną

c) dowód wpłaty wpisowego

d) zdjęcie portretowe w wysokiej rozdzielczości.

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae

nr konta: 49 1750 0012 0000 0000 2724 6036

Wysokość wpisowego:

Grupy 1-3 – 100 zł

Grupy 4-5 – 150 zł

z podaniem w tytule przelewu: Darowizna (Chopin Plus) i nazwiska kandydata.

Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

2. Zgłoszenia wysłane po 10 kwietnia 2022 r. nie będą przyjęte.

3. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz termin przesłuchania zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.chopinpluskrakow.pl najpóźniej 30 kwietnia 2022 r.

IV

Program należy wykonać z pamięci i ma zawierać:

-jeden lub więcej utworów F. Chopina

-jeden lub więcej utworów kompozytora pochodzącego z kraju kandydata

Grupa I – do 6 minut

Grupa II – do 10 minut

Grupa III – do 12 minut

Grupa IV – do 15 minut

Grupa V – do 18 minut

V

1. Dyrektor Artystyczny Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.

2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Artystycznego Konkursu.

VI

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Artystyczny Konkursu na podstawie wniosku Jury.

2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach zarówno w kategorii na żywo jak i w kategoriach online.

3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

VII

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.

2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

VIII

Uczestnicy są zobowiązani udzielić SM I i II st. im. B. Rutkowskiego i Stowarzyszeniu Artystycznemu Porta Musicae nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową

– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

IX

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Przewiń do góry