Chopin Plus Online

Regulamin

„Chopin Plus Online” Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Kraków, 30 września – 31 października 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU

I

1. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Plus Online” organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” przy współpracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, odbędzie się w okresie 30 września – 31 października 2020 roku.

2. Przesłuchania zostaną przeprowadzone w formule online – na podstawie nadesłanych nagrań video, które będą oceniane przez jurorów zaproszonych przez organizatorów. Konkurs odbędzie się w pięciu grupach wiekowych.

II

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, urodzeni w latach odpowiednio do kategorii wiekowych:

I grupa – urodzeni po 2010

II grupa – urodzeni w latach 2008 – 2010

III grupa – urodzeni w latach 2005 – 2007

IV grupa – urodzeni w latach 2002 – 2004

V grupa – bez limitu wieku

III

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (na formularzu dostępnym na stronie www.chopinpluskrakow.pl) należy przesłać w terminie do 30 września 2020 r. na adres mailowy konkursu: chopinpluskrakow@gmail.com wraz z załączonymi nagraniami wideo zawierającymi prezentację utworów wymaganych w grupie wiekowej kandydata.

2. Preferowaną metodą jest przesłanie linku do nagrania zamieszczonego na serwisie YouTube.

3. Utwory mogą zostać zarejestrowane osobno, jednak bez wewnętrznego montażu.

4. Nagranie powinno przedstawiać całą sylwetkę kandydata.

5. Nagrania na instrumentach elektronicznych nie będą brane pod uwagę.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany następujących dokumentów:

a) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia

b) krótką notę biograficzną

c) dowód wpłaty wpisowego

d) zdjęcie portretowe w wysokiej rozdzielczości.

Wpisowe w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae

nr konta: 49 1750 0012 0000 0000 2724 6036

z podaniem w tytule przelewu: Darowizna (Chopin Plus Online) i nazwiska kandydata.

Kandydaci, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

2. Zgłoszenia wysłane po 30 września 2020 r. nie będą przyjęte.

3. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz termin przesłuchania zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

4. W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.chopinpluskrakow.pl najpóźniej 20 października 2020 r.

IV

Program należy wykonać z pamięci i ma zawierać:

-jeden utwór F. Chopina

-jeden lub więcej utworów kompozytora pochodzącego z kraju kandydata

Grupa I – do 6 minut

Grupa II – do 10 minut

Grupa III – do 12 minut

Grupa IV – do 15 minut

Grupa V – do 18 minut

V

1. Dyrektor Artystyczny Konkursu powołuje Przewodniczącego oraz członków Jury. W razie konieczności może dokonywać zmian w składzie Jury.

2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości.

3. Jury ocenia występy uczestników i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dyrektora Artystycznego Konkursu.

VI

1. Listę nagrodzonych zatwierdza Dyrektor Artystyczny Konkursu na podstawie wniosku Jury.

2. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach.

3. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

VII

1. Jury ma prawo większością 2/3 głosów zmienić układ nagród lub niektórych z nich nie przyznać. Jednak przyznane nagrody nie mogą być niższe ani wyższe od podanych w Regulaminie, a ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być zwiększona.

2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

VIII

1. Koncert laureatów odbędzie poprzez publikację koncertu online na kanale YouTube Konkursu.

IX

Uczestnicy są zobowiązani udzielić SM I i II st. im. B. Rutkowskiego i Stowarzyszeniu Artystycznemu Porta Musicae nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową

– rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

X

We wszystkich sprawach organizacyjnych, nienależących do kompetencji Jury, Dyrektor Konkursu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Przewiń do góry